ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2513 เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสุนทรวัฒนา บนเนื้อที่ 6 ไร่ 7 งานเศษ เป็นที่ราชพัสดุ โดยมีนางสาวกัญญา จ้อนเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 22 กันยายน 2525คณะกรรมการวางผัง
การใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสนามบินเก่า ของ
กองทัพอากาศ เป็นที่ก่อตั้ง โรงเรียนแห่งใหม่ เนื้อที่ 37ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา รวมระยะเวลาก่อตั้ง 35 ปี